МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2019-08-13 674

Үндсэн үйл ажиллагаатай холбоотой

 • Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 243 дугаар тогтоол /Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үндэсний тав дахь хөтөлбөр  /2017-2020 он/

ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ /Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн/ (legalinfo.mn)

 

 • Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 225 дугаар тогтоол ./Орчны эрүүл мэнд” үндэсний хөтөлбөр /

ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ /Орчны эрүүл мэнд/ (legalinfo.mn)

 

 • Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 24 дүгээр тогтоол / Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлого/

ТӨРӨӨС ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО БАТЛАХ ТУХАЙ (legalinfo.mn)

 

 • Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 116  дугаар тогтоол / “Аюултай хог хаягдлыг түр хадгалах, цуглуулах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, устгах болон бүртгэх, тайлагнах журам”-ыг 1 дүгээр, “Аюултай хог хаягдлын жагсаалт”-ыг 2 дугаар хавсралт/

ЖУРАМ, ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ (Аюултай хог хаягдлыг түр хадгалах, цуглуулах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, устгах болон бүртгэх, тайлагнах журам, Аюултай хог хаягдлын жагсаалт) (legalinfo.mn)

 

 

Бусад

 • Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 382 дугаар тогтоол / “Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчид төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл олгох журам”-ыг 1 дүгээр хавсралт, “Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчид нэмэгдэл хөлс олгох журам”-ыг  2 дугаар хавсралт, “Төрийн албан хаагчид докторын зэрэг, профессор цолны нэмэгдэл олгох журам”-ыг 3 дугаар хавсралт, “Төрийн үйлчилгээний албан хаагчид ур чадварын нэмэгдэл олгох нийтлэг журам”-ыг 4 дүгээр хавсралт, “Төрийн үйлчилгээний албан хаагчид мэргэшлийн зэргийн нэмэгдэл олгох нийтлэг журам”-ыг 5 дугаар хавсралт, “Төрийн үйлчилгээний албан хаагчид орон нутагт ажилласны нэмэгдэл олгох журам”-ыг 6 дугаар хавсралт, “Эрүүл мэндийн салбарын төрийн үйлчилгээний албан хаагчид хөдөлмөрийн нөхцөлийн нэмэгдэл олгох журам”-ыг 7 дугаар хавсралт/

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчид нэмэгдэл олгох) (legalinfo.mn)

 

 • Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоол /Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм/

ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ (Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм) (legalinfo.mn)

 

 • Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 36 дугаар тогтоол   /Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах, батлах, хэрэгжилтийг хангах журам/

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах, батлах, хэрэгжилтийг хангах) (legalinfo.mn)

 

 • Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 06 дугаар тогтоол  /Төрийн албан хаагчид нөхөх төлбөр олгох журам/

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (нөхөх төлбөр олгох) (legalinfo.mn)

 

 • Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 24  дугаар тогтоол  /Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн сүлжээ, хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай /

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН ЦАЛИНГИЙН СҮЛЖЭЭ, ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ (Засгийн газрын 2019 оны 472 дугаар тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон) (legalinfo.mn)

 

 • Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 25  дугаар тогтоол  /Эрүүл мэндийн салбарын төрийн үйлчилгээний албан тушаалын зэрэглэл”-ийг 1 дүгээр хавсралт, “Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсрол эзэмшүүлэх сургалтын байгууллагын төрийн үйлчилгээний албан тушаалын зэрэглэл”-ийг 2 дугаар хавсралт, “Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын төрийн үйлчилгээний албан тушаалын зэрэглэл”-ийг 3 дугаар хавсралт/

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРИМ АЛБАН ТУШААЛЫН ЗЭРЭГЛЭЛИЙГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ (legalinfo.mn)

 

 • Монгол Улсын Засгийн газрын 2007 оны 354 дүгээр тогтоол  / Төрийн захиргааны болон Төрийн үйлчилгээний албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийг шинэчлэн тогтоох тухай /

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ТУШААЛЫН АНГИЛАЛ, ЗЭРЭГЛЭЛИЙГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ (Засгийн газрын 2019 оны 275 дугаар тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон) (legalinfo.mn)

 

 • Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 37 дугаар тогтоол  /Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, гүйцэтгэлийн зорилт, шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох, тайлан гаргах журам/

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, гүйцэтгэлийн зорилт, шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох, тайлан гаргах) (legalinfo.mn)

 

https://www.legalinfo.mn/annex/?lawid=14166

 

 • Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 55 дугаар тогтоол өсвийн зарим байгууллагыг өөрчлөн зохион байгуулах, татан буулгах тухай/

ТӨСВИЙН ЗАРИМ БАЙГУУЛЛАГЫГ ӨӨРЧЛӨН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ, ТАТАН БУУЛГАХ ТУХАЙ (legalinfo.mn)

 

 • Монгол Улсын Засгийн газрын 2015 оны 269 дүгээр тогтоол

/Дүрэм шинэчлэн батлах тухай, Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордогыг судлан бүртгэх дүрэм/

ДҮРЭМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ /үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэх/ (legalinfo.mn)

 

 

 • Монгол Улсын Засгийн газрын 2008 оны 142 дүгээр тогтоол /Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын шимтгэлийг 2.8 хувиар төлөх ажил олгогчийн жагсаалт,    “Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын шимтгэлийг 1.8 хувиар төлөх ажил олгогчийн жагсаалт/

ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ (Үйлдвэрлэлийн ослын даатгалын шимтгэлийн) (legalinfo.mn)

 

 • Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 111 дүгээр тогтоол /Төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай, Аж ахуйн нэгж, байгууллагаас хөгжлийн бэрхшээлтэй буюу одой хүнийг ажиллуулаагүй орон тоо тутамд сар бүр төлөх төлбөрийн хэмжээ/

ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ (хөгжлийн бэрхшээлтэй буюу одой хүнийг ажиллуулаагүй орон тоо тутамд сар бүр төлөх төлбөр) (legalinfo.mn)

 

 • Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 74 дугаар тогтоол /Төрийн албан хаагчийн улсын нэгдсэн тоо бүртгэл хөтлөх, мэдээлэл авах журам/

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (Төрийн албан хаагчийн улсын нэгдсэн тоо бүртгэл хөтлөх, мэдээлэл авах) (legalinfo.mn)

 

 • Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 258 дугаар тогтоол өрийн албаны сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай/

ТӨРИЙН АЛБАНЫ САХИЛГА ХАРИУЦЛАГА, ДЭГ ЖУРМЫГ ЧАНГАТГАХ ТУХАЙ (legalinfo.mn)

 

 • Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 42 дугаар тогтоол  /Гурван тулгуурт хөгжлийн бодлого батлах тухай/

“ГУРВАН ТУЛГУУРТ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО” БАТЛАХ ТУХАЙ (legalinfo.mn)

 

 • Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 7 дугаар тогтоол /Төрийн албан хаагчид өндөр насны тэтгэвэрт гарахад нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох журам/

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (ТАХ-д өндөр насны тэтгэвэрт гарахад нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох) (legalinfo.mn)

 

 • Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 270 дугаар тогтоол /Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын үндэсний хөтөлбөр/

ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ /Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын үндэсний хөтөлбөр/ (legalinfo.mn)

 

 • Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 289 дугаар тогтоол / Халдварт бус өвчинтэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр /

ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ /Халдварт бус өвчинтэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр/ (legalinfo.mn)

 

Холбоотой мэдээ

Анхны тусламжийн сургагч багш бэлтгэх сургалтад хамрагдлаа

Монголын улаан загалмай нийгэмлэг болон БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ы хамтарсан анхны тусламжийн сургагч ба

2023-09-26

Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээний чанарын хяналтын тогтолцоог бэхжүүлэхэд анхаарч ажиллаж байна

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн төв нь ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээн

2023-09-19

ОЛОН УЛСЫН ЭМНЭЛ ЗҮЙН ХОР СУДЛАЛЫН ЗӨВЛӨХҮҮДТЭЙ УУЛЗЛАА

Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага /ДЭМБ/-ын Олон улсын эмнэл зүйн хор судлалын зөвлөх, доктор

2023-09-14

© 2023 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл мэндийн төв. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.